А А А А А А А А А А
 А А А А А А А А А А
 А А А А А А А А А А

 

Како постати члан Удружења књижевника Републике Српске

Извод из Статута УКРС:

IV - ЧЛАНСТВО У УДРУЖЕЊУ

Члан 8.

 Чланство у Удружењу је добровољно.

Члан Удружења може бити књижевни стваралац чијим дjелима је призната умјетничка и културна вриједност, који прихвата одредбе овог Статута, а који објављивањем својих радова доприноси књижевном стваралаштву и култури.

Услови за оцјењивање доприноса из претходног става, као и остали услови и поступак пријема утврђују се Правилником о пријему нових чланова, у складу са овим Статутом.

Члан 9.

 Кандидат за пријем у Удружење доставља Удружењу:

 • захтјев
 • кратку биографију,
 • библиографију објављених радова,
 • објављене књиге,
 • књижевно-критичке текстове о књигама (ако их кандидат има).

За пријем у Удружење могу конкурисати писци који имају објављене најмање двије књиге или, у изузетним случајевима, једну књигу која је добила значајне награде.

Члан 10.

 

Пријем у Удружење и без подношења захтјева може иницирати и најмање пет чланова Удружења који приједлог Комисији за пријем достављају с образложењем у писаној форми. Уз овај приједлог достављају се сви прилози (осим захтјева) наведени у претходном члану овог Статута.

 

Члан 11.

 

Комисија за пријем нових чланова разматра захтјев, даје оцјену квалитета објављених радова кандидата и своје мишљење са приједлогом доставља Управном одбору у року од три мјесеца од дана подношења захтјева.

Члан 12.

 

Нове чланове, на основу документације кандидата из члана 10. и 11. овог Статута, на приједлог Комисије за пријем нових чланова, изабраће Управни одбор Удружења, у даљем року до три мјесеца. Избор је коначан кад Скупштина верификује избор.

Кандидат који не буде изабран има право жалбе Скупштини Удружења, која у том случају доноси коначну Одлуку.

Жалба се подноси путем Управног одбора. Кандидат који користи право жалбе дужан је да своју жалбу чињенично документује и образложи.

 

Члан 13.

 

Поред чланова Удружења наведених у претходним члановима овог Статута, члан Удружења може постати књижевни стваралац који живи изван територије Републике Српске, уколико испуњава услове које предвиђају овај Статут и Правилник о пријему нових чланова Удружења.

 

Члан 14.

 

Поред редовних чланова Удружење може бирати и почасне чланове.

За почасне чланове могу се бирати књижевници и јавни и културни радници из земље и иностранства који својом дјелатношћу значајно унапрјеђују положај књиге и доприносе афирмацији књижевног стваралаштва у земљи и иностранству.

Почасне чланове бира Управни одбор Удружења на основу поднијетих приједлога уз обавезу да о том обавијести Скупштину.

 

Члан 15.

 

Чланови Удружења имају сљедећа права и обавезе:

 • да својом стваралачком и културном дјелатношћу непосредно доприносе остваривању циљева и задатака Удружења,
 • да учествују у активностима Удружења у складу са одредбама Статута, програмских начела и других општих аката Удружења,
 • да бирају и да буду бирани у све органе Удружења,
 • да покрећу разматрање и учествују у рјешавању питања од интереса за чланове Удружења и положај књижевног стваралаштва и културе уопште,
 • да буду правовремено информисани о активностима у Удружењу и да остварују контролу рада

Удружења и носилаца појединих овлашћења у Удружењу, те да у случају кршења програмских циљева Удружења указују на евентуалне неправилности и незаконитости и дају иницијативе за рјешавање таквих ситуација.

 • Чланови Удружења су дужни да у свом раду воде рачуна о угледу Удружења и да се придржавају одредаба Статута и других општих аката Удружења.
 • Чланови Удружења имају право увида у општa и пословнa акта Удружења и записнике са сједница свих органа и радних тијела. Увид се врши искључиво у службеним просторијама Удружења.
 • Да редовно плаћају чланарину, ако је уведена.

 

Члан 16.

 

Сваки члан Удружења добија чланску књижицу. Посебном одлуком коју усваја Управни одбор регулише се изглед чланске књижице.

 

Члан 17.

 

Чланство у Удружењу престаје иступањем и искључењем.

Члан може иступити из Удружења на основу писане изјаве без обавезе да наведе разлоге .

Члан се може искључити:

 • због наношења моралне и материјалне штете Удружењу
 • због грубог кршења Статута
 • због неплаћања чланарине.

Приједлог за искључење даје Управни одбор, а Одлуку о искључењу доноси Скупштина натполовичном већином присутних чланова.

 

Члан 18.

 

Члан Удружења може бити искључен или опозван са функције и прије истека мандата на који је изабран.

Члан Удружења књижевника Републике Српске може бити члан других удружења књижевника у другим државама, али не и члан другог Удружења или Друштва писаца на нивоу Ентитета, односно БиХ, уколико то Удружење или Друштво књижевника није настало као слијед договора и правног уговора између Удружења књижевника Републике Српске и другог ентитетског, односно Друштва писаца у БиХ.

Приједлог за опозив могу дати Предсједник, Надзорни одбор, или Управни одбор Удружења.

Одлуку о опозиву доноси Скупштина натполовичном већином присутних чланова на гласању.

 

УДРУЖЕЊЕ КЊИЖЕВНИКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ASSOCIATION OF WRITERS OF REPUBLIC OF SRPSKA
Powered by: UK-RS

 

Please publish modules in offcanvas position.