Програм 6. Међународних књижевних сусрета - Бања Лука 2021.

6. МЕЂУНАРОДНИ КЊИЖЕВНИ СУСРЕТИ - БАЊА ЛУКА 2021.

16-19. септембар 2021.

 

П Р О Г Р А М

 

Четвртак, 16. 9. 2021.

 • 12 часова: Сајам књиге, Дворана Борик, промоција

Учествују:

Горан Врачар (Република Српска)

Сава Гуслов Марчета (Република Српска)

Валентина Милачић (Република Српска)

Милан Ракуљ (Република Српска)

 

 • 19 часова: Бански двор, Вијећница

СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ 6. МЕЂУНАРОДНИХ КЊИЖЕВНИХ СУСРЕТА – БАЊА ЛУКА 2021.

Учествују:

Елка Њаголова (Бугарска), Ристо Василевски (Србија/Македонија), Андре Шинкел (Њемачка), Андраш Ади (Мађарска/Румунија), Илеш Фехер (Мађарска/Србија), Зденка Валент Белић (Србија/Словачка), Мартин Пребуђила (Србија/Словачка), Стеван Тонтић (Србија), Ранко Рисојевић, Јованка Стојчиновић Николић, Горан Врачар, Ђорђе Дабарчић, Миладин Берић, Валентина Милачић, Милан Ракуљ, Данијел Гатарић (Република Српска)

Поздравна ријеч: Предраг Бјелошевић, предсједник Удружења књижевника РС

Музичка пратња: Валентина Милекић Ковачић, сопран, Младен Јанковић, клавир

Водитељ програма: Јованка Божовић Миловановић

 

Петак, 17. 9. 2021.

 • 11 часова: Сајам књиге, Дворана Борик, промоција

Учествују:

Андре Шинкел (Њемачка)

Стеван Тонтић (Србија)

Зденка Валент Белић (Словачка/Србија)

Ранко Рисојевић (Република Српска)

 

 • 12.30 часова: Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци

Књижевни час писаца учесника Сусрета из Србије, Бугарске, Мађарске, Румуније, Словачке, СР Њемачке, Македоније и Републике Српске: Елка Њаголова, Андре Шинкел, Ристо Василевски, Андраш Ади, Стеван Тонтић, Зденка Валент Белић, Мартин Пребуђила, Ранко Рисојевић и Предраг Бјелошевић.

 

 • 14 часова: Сајам књиге, Дворана Борик, промоција

Учествују:

Елка Њаголова (Бугарска)

Ристо Василевски (Македонија/Србија)

Андраш Ади (Румунија/Мађарска)

Мартин Пребуђила (Словачка/Србија)

 

17 часова: Гимназија Бања Лука

Међународно вече поезије – учествују гости 6. Међународних књижевних сусрета – Бања Лука 2021:

Елка Њаголова (Бугарска), Ристо Василевски (Србија/Македонија), Андре Шинкел (Њемачка), Андраш Ади (Мађарска/Румунија), Илеш Фехер (Србија/Мађарска), Зденка Валент Белић (Србија/Словачка), Мартин Пребуђила (Србија/Словачка), Стеван Тонтић (Србија), Предраг Бјелошевић, Горан Врачар, Ђорђе Дабарчић, Миладин Берић, Милан Ракуљ (Република Српска)

 • 19 часова: НУБ РС

Додјела награде 6. Међународних књижевних сусрета – Бања Лука 2021.

пјесникињи Елки Њаголовој (Бугарска)

О поезији Елке Њаголове говори академик Ристо Василевски.

Музичка пратња: Лидија Бојиновић, виолина

 

Субота, 18. 9. 2021.

10 часова

Туристички обилазак културних установа града Бање Луке за све учеснике Сусрета

 

 • 12 часова: Сајам књиге, Дворана Борик, промоција

Промоција издања објављених у УКРС и промоција часописа за књижевност, умјетност и културу „Нова стварност“

Учествују:

Предраг Бјелошевић (Република Српска)

Миладин Берић (Република Српска)

Сенахид Незировић (Република Српска)

Данијел Гатарић (Република Српска)

 • 13 часова: Сајам књиге, Дворана Борик, промоција

Учествују:

Илеш Фехер (Мађарска/Србија)

Ђорђе Дабарчић (Република Српска)

Јелена Глишић (Република Српска)

Вид Вукелић (Република Српска)

 

 • 18 часова: Музички павиљон Стакленац
 • Затварање Сусрета

Учествују сви писци са Свечаног отварања Сусрета и са сјамских промоција.

ПЈЕСНИЧКА ПОРУКА МИРА ИЗ БАЊАЛУКЕ – Елка Њаголова (Бугарска)

Музичка пратња: Лидија Бојиновић, виолина

 

Недјеља, 19. 9. 2021.

ИСПРАЋАЈ ГОСТИЈУ

 

Водитељ сајамских промоција: Неда Гаврић

Музички акценат: Ученици Музичке школе „Владо Милошевић“ Бања Лука

 

 

6th INTERNATIONAL LITERARY GATHERING – BANJA LUKA 2021

September 16-19, 2021

 

P R O G R A M M E

 

Thursday, September 16, 2021

12:00: Book Fair, Borik Hall, promotion

Participants:

Goran Vračar (Republic of Srpska)

Sava Guslov Marčeta (Republic of Srpska)

Valentina Milačić (Republic of Srpska)

Milan Rakulj (Republic of Srpska)

 

 • 19:00: Cultural Center Banski dvor, Chamber

OFFICIAL OPENING OF THE 6th INTERNATIONAL LITERARY GATHERING – BANJA LUKA 2021

Participants:

Elka Njagolova (Bulgaria), Risto Vasilevski (Serbia/North Macedonia), Andre Schinkel (Germany), Andras Adi (Hungary/Romania), Iles Feher (Hungary/Serbia), Zdenka Valent Belić (Serbia/Slovakia), Martin Prebuđila (Serbia/Slovakia), Stevan Tontić (Serbia), Ranko Risojević, Jovanka Stojčinović Nikolić, Goran Vračar, Đorđe Dabarčić, Miladin Berić, Valentina Milačić, Milan Rakulj, Danijel Gatarić (Republic of Srpska)

Opening speech: Predrag Bjelošević, president of the RS Literary Association

Musical accompaniment: Valentina Milekić Kovačić, soprano, Mladen Janković, piano

Presenter: Jovanka Božović Milovanović

 

Friday, September 17, 2021

11:00: Book Fair, Borik Hall, promotion

Participants:

Andre Schinkel (Germany)

Stevan Tontić (Serbia)

Zdenka Valent Belić (Slovakia/Serbia)

Ranko Risojević (Republic of Srpska)

 

 • 12:30: Faculty of Philology, University of Banja Luka

A literary lesson of writers, participants of the Gathering, from Serbia, Bulgaria, Hungary, Romania, Slovakia, Germany, North Macedonia and Republic of Srpska: Elka Njagolova, Andre Schinkel, Risto Vasilevski, Andras Adi, Stevan Tontić, Zdenka Valent Belić, Martin Prebuđila, Ranko Risojević and Predrag Bjelošević.

 

 • 14:00: Book Fair, Borik Hall, promotion

Participants:

Elka Njagolova (Bulgaria)

Risto Vasilevski (North Macedonia/Serbia)

Andras Adi (Romania/Hungary)

Martin Prebuđila (Slovakia/Serbia)

 

 • 17:00: Banja Luka Gymnasium

International poetry evening – participants are guests of the 6th International Literary Gathering – Banja Luka 2021:

Elka Njagolova (Bulgaria, Risto Vasilevski (Serbia/North Macedonia, Andre Schinkel (Germany), Andras Adi (Hungary/Romania), Iles Feher (Serbia/Hungary), Zdenka Valent Belić (Serbia/Slovakia), Martin Prebuđila (Serbia/Slovakia), Stevan Tontić (Serbia), Predrag Bjelošević, Goran Vračar, Đorđe Dabarčić, Miladin Berić, Milan Rakulj (Republic of Srpska)

 

 • 19:00: RS National University Library

Award ceremony of the 6th International Literary Gathering – Banja Luka 2021

to poetess Elka Njagolova (Bulgaria)

Academician Risto Vasilevski speaks about the poetry of Elga Njagolova.

Musical accompaniment: Lidija Bojinović, violin

 

Saturday, September 18, 2021

10:00

Tourist visit to cultural institutions of Banja Luka City for all participants of the Gathering

 • 12:00: Book Fair, Borik Hall, promotion

Promotion of publications issued by the RS Literary Association and promotion of the magazine for literature, art and culture “Nova stvarnost“

Participants:

Predrag Bjelošević (Republic of Srpska)

Miladin Berić (Republic of Srpska)

Senahid Nezirović (Republic of Srpska)

Danijel Gatarić (Republic of Srpska)

 

 • 13:00: Book Fair, Borik Hall, promotion

Participants:

Iles Feher (Hungary/Serbia)

Đorđe Dabarčić (Republic of Srpska)

Jelena Glišić (Republic of Srpska)

Vid Vukelić (Republic of Srpska)

 

 • 18:00: Music pavilion Staklenac 

Closing of the Gathering

Participants: all writers from the Official Opening of the Gathering and from the Book Fair promotions.

POETIC MESSAGE OF PEACE FROM BANJA LUKA – Elka Njagolova (Bulgaria)

Musical accompaniment: Lidija Bojinović, violin

 

Sunday, 19 September 2021

FAREWELL

 

Presenter at the Book Fair promotions: Neda Gavrić

Musical accent: students of the Music School “Vlado Milošević” Banja Luka

 

6mks 2

 

УДРУЖЕЊЕ КЊИЖЕВНИКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ASSOCIATION OF WRITERS OF REPUBLIC OF SRPSKA
Powered by: UK-RS

 

Please publish modules in offcanvas position.